Differentieret vejledning

Alle elever er forskellige og skal derfor mødes individuelt og anerkendes for lige præcis deres særlige evner og kompetencer.

Målrettes den enkelte elev

Det gør vi også i vores vejledning af de unge. Vi differentierer vores vejledningsindsats, så den er målrettet de elever, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, begynde på eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. 

Afsæt i den unges behov

Mange af eleverne skal derfor arbejde med at udvikle deres faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at blive uddannelsesparate, og vi er med i denne proces. Sammen med den enkelte elev og skolen planlægger vi en række vejledningsaktiviteter, der skal understøtte den unges udvikling og uddannelsesdrømme og bidrage til, at eleven får blik for sine ressourcer og udfordringer. Vi vejleder med fokus på det ordinære uddannelsessystem – eller tættest muligt derpå – med afsæt i den unges behov.  

Målgruppe 

Vi differentierer vores vejledning, så vores fokus er på de elever, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få svært ved at vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Baggrunden for den særlige vejledningsindsats er de iagttagelser og den information, vejlederen får fra den unge, de voksne omkring den unge, lærere, skolepsykolog eller andre samarbejdspartnere.  Det kan blandt andet dreje sig om unge, der har brug for faglig opkvalificering; unge fra familier, hvor der ikke er tradition for uddannelse; unge med begrænset socialt netværk; unge med indlæringsvanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser.

Vi fokuserer på den unges uddannelsesparathed, som har tre parametre: Den unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Gruppevejledning

Vores vejledere benytter sig af gruppevejledning, hvor større eller mindre grupper af unge bliver vejledt sammen. Grupperne er sammensat ud fra elevernes behov og udfordringer. Omdrejningspunktet er at støtte og afklare de unge i forhold til at træffe et realistisk valg af uddannelse. Vejledningen har et bredt fokus og kan både have form som generel information om uddannelsessystemet og arbejde med elevernes uddannelsesparathed.

De unge har ligeledes mulighed for at udveksle erfaringer og derigennem også blive klogere på deres egen situation.

Gruppevejledning er vejledning målrettet gruppen af unge, der er uafklarede omkring deres valg af uddannelse, og hvor der kan være tvivl om de unges uddannelsesparathed. Vejledningen foregår over længere tid.

Individuel samtale  

Den individuelle samtale mellem eleven med særlige behov og UU-vejleder er en integreret del af vejledningen i udskolingen. Fokus for samtalerne er den enkelte unge, den unges drømme og mål i forhold til uddannelse og vedkommendes forudsætninger for at opnå disse. Vejlederen støtter den unge i at lave en realistisk og holdbar uddannelsesplan.

Samarbejde 

En vigtig del af vejledningen i udskolingen er samarbejdet med skolen. Vi er med i skolernes ressourcecentre og deltager i relevante møder i dette regi. Når det er relevant, sidder vi ligeledes med omkring bordet ved lærer- og pædagogdrøftelser af klasser eller elever på 8. og 9. klassetrin, ligesom UU-vejlederne også deltager i møder med forældre, hvis der er behov for det.  

Vejledningsaktiviteter 

Brobygning er et tilbud til elever i 9. klasse, der har brug for støtte til afklaring af enten uddannelsesønske eller uddannelsesparathed (ca. 30 % af eleverne). Her får de unge mulighed for at tilbringe en uge på en ungdomsuddannelse og deltage i undervisning og øvrige aktiviteter.

En del elever i 8. klasse og de fleste 9. klasse-elever kommer desuden i erhvervspraktik. Praktikken er med til at afklare de unge fagligt såvel som personligt og socialt. På nogle skoler arrangerer UU-vejlederen særligt tilrettelagte brobygnings- og praktikforløb, hvis eleverne eksempelvis har behov for at være i mindre grupper, eller at der bliver taget særligt hensyn til læringsstile, behov for pauser etc.