Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ungdommens Uddannelsesvejledning København – kort og godt UU København – er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Vi vejleder unge i København, fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år. De godt 130 medarbejdere i UU København, herunder omkring 120 UU-vejledere, arbejder på forskellige måder for at opnå dette mål:

  • At alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse og bagefter kommer i videre uddannelse eller beskæftigelse. 

UU København blev etableret i august 2004, efter at Folketinget vedtog Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv i april 2003 (lov nr. 298 af 30. april 2003). Den gældende lovgivning er i dag samlet i Vejledningsloven (LBK nr. 671 af 21. juni 2010). 

UU København dækker hele Københavns Kommune. Vores UU-vejledere sidder på folkeskoler, privatskoler, 10. klasse-centre samt vores fire bydelsdækkende vejledningskontorer. Andre UU-vejledere tager hånd om unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser EGU og STU. Se organisationsdiagram.

Vi samarbejder desuden med ungdomsuddannelser, uddannelsesforberedende tilbud, udbydere af specialtilbud, Socialforvaltningen og jobcentret i Københavns Kommune, hvor vi også har medarbejdere siddende, og mange andre private og offentlige aktører. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er sektoruafhængig, og vi vejleder efter Vejledningsloven. 

Formålet med vores vejledning er følgende (jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., kap. 1):

§ 1. Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.
Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.
Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.
Stk. 6. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.

Vi sikrer ovenstående ved blandt andet at: 

  • vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende
  • planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik
  • udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge
  • lave uddannelsesparathedsvurderinger 
  • visitere til særlige tilbud.