Header menu

STU

 • STU
STU er forkortelsen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en ungdomsuddannelse, der har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv.

Optagelse på STU kræver visitation og bevilling

Københavns kommune har nedsat et Visitationsudvalg, der har til opgave at vurdere om en ung er i målgruppen til at kunne blive optaget på STU.

Hvem er i målgruppen til STU

Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, selvom de får specialpædagogisk støtte, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Indholdet i uddannelsen

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Alle unge har en individuel uddannelsesplan med overordnede mål for deres uddannelse og med specifikke delmål for at tilgodese den enkeltes interesser, ønsker og behov
Med udgangspunkt i uddannelsesplanen, tilrettelægges undervisningen individuelt for at sikre udvikling og progression.

Den unge modtager et individuelt STU kompetencepapir efter deltagelse i uddannelsen.

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er gratis.

Under uddannelsen modtager nogle unge førtidspension, og nogle unge modtager uddannelseshjælp. Unge under 18 år modtager ingen ydelse.

Procedure i forbindelse med ansøgning om STU

 • Aftal tid til samtale med en UU-vejleder i UU København på 33 66 23 00
 • Samtale med UU-vejleder om STU og afdækning af, om andre uddannelsestilbud end STU kunne være relevante
 • Ved ansøgning om STU skal der vedlægges bilag med relevante oplysninger, der kan give et billede af den unges ressourcer. Det kan eks. være oplysninger om tidligere skolegang, helbredsoplysninger, eksamenspapirer eller psykologiske undersøgelser
 • Der laves aftale med UU-vejleder om, hvordan der kan indhentes de nødvendige oplysninger
 • UU-vejleder udarbejder STU indstilling med tilhørende bilag, som fremsendes til Visitationsudvalget
 • Optagelse på STU kan enten være i januar eller i august måned
 • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid fra første samtale med UU-vejleder til evt optag på STU.

STU uddannelsessteder

som Københavns kommune har indgået kontrakt med fra august 2019

Målgruppe 1

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med psykiske vanskeligheder, herunder skizofreni, angst eller fobi og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, herunder unge med ADHD og autisme

 • CSV, Center for Specialundervisning for Voksne, Tlf: 82561100, stucsv.kk.dk
 • Erhvervsskolen af 2011, Tlf: 20713311, www.dinstu.dk
 • Fontanaskolen, Tlf: 42392433, www.fountain-house.dk/om-fontanaskolen
 • Glad Fagskole, Tlf: 38120100, www.gladuddannelse.dk/stu
 • Incitaskolen, Tlf: 41895341, incita.dk/Incita-global/Nyheder/Incita-lancerer-STU
 • HKI, Hans Knudsen Instituttet, Tlf: 39162130, hki.dk/stu-koebenhavn
 • Tagaskolen, Tlf: 20681346, tagaskolen.dk

Målgruppe 2

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder

 • Uddannelsescenter UIU, Tlf: 33668900, www.uiu.dk