Header menu

STU

STU er forkortelsen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

STU er en ungdomsuddannelse for dig der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Det er en tre årig uddannelse, hvor du vil få personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt liv som muligt. Du vil måske opnår kompetencer til at gå videre på en uddannelse eller i job.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job.

Optagelse på STU kræver visitation 

Du skal visiteres til at starte på en STU. Det er din UU-vejleder, der sender din ansøgning ind til et Visitationsudvalg. Visitationsudvalget har til opgave at vurdere, om du er i målgruppen til at blive optaget på STU.

Målgruppen til STU

Er du under 25 år, og har du fysiske eller psykiske grunde til, at du ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, så er du i målgruppen.

Indholdet i uddannelsen

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Du vil få en individuel uddannelsesplan med overordnede mål for din uddannelse. Uddannelsesplanen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.
Med udgangspunkt i uddannelsesplanen vil din undervisning blive tilrettelægget individuelt for at sikre udvikling og fremskridt.

Du vil modtage et individuelt STU kompetencepapir, når du har endt uddannelsen.

Økonomi under uddannelsen

Uddannelsen er gratis.

Du kan enten få førtidspension eller uddannelseshjælp under uddannelsen. Er du under 18 år vil du ikke modtage nogen ydelse.

Procedure i forbindelse med ansøgning om STU

Hvis du mener, at du er i målgruppen til at gå på STU, skal du ring til UU København og aftale et møde med en UU-vejleder. På mødet med UU-vejlederen vil I snakke om forskellige ungdomsuddannelser og om STU er relevant. Hvis I bliver enige om, at du er i målgruppen til en STU, skal der sendes en ansøgning til Visitationsudvalget. Det er UU-vejlederen, der sørger for at indhente de forskellige oplysninger, som skal vedhæftes ansøgningen og sender den. Du skal være opmærksom på at der kan gå lang tid fra dit første møde med en UU-vejleder til du eventuelt biver optaget på STU.

Der er optag på STU i januar eller august.

STU uddannelsessteder

som Københavns kommune har indgået kontrakt med fra august 2019.

Målgruppe 1

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med psykiske vanskeligheder, herunder skizofreni, angst eller fobi og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, herunder unge med ADHD og autisme

Målgruppe 2

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder

  • Uddannelsescenter UIU, Tlf: 33668900, uiu.dk