STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 24 år.

Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt.
Måske vil du efter STU kunne fortsætte i uddannelse eller job.

"STU – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"

Vis alle

Indholdet i uddannelsen

STU-uddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

Du får lavet en forløbsplan med de overordnede mål for din uddannelse. Forløbsplanen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.

Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job. STU-uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir, som er bevis for, at du har gennemført uddannelsen.

Efter afslutning af STU overgår du til Jobcenteret.

Økonomi under uddannelsen

STU-uddannelsen er gratis.

Du får ikke SU på STU.
Du kan enten få førtidspension eller uddannelseshjælp under uddannelsen.
Uddannelseshjælp skal du ansøge om i dit Jobcenter.
Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

Uddannelseshjælp til STU-uddannelsen hører under Beskæftigelseslovgivningen.

Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på STU.

I København er der optagelse to gange om året

I Københavns Kommune er der optagelse på STU to gange om året.
Én gang i januar og én gang i august.

Optagelse på STU kræver en indstilling

Alle unge med særlige behov har ret til at få lavet en indstilling til STU.
Det er din UU-vejleder i UU København, som står for at lave indstillingen i samarbejde med dig og evt. dine forældre

Dette gælder også, hvis du er bo-placeret i en anden kommune end København, såfremt det er Københavns Kommune, der har truffet afgørelse om dette tilbud.

Er du anbragt af en anden kommune end København i selve København, fx på et bosted i kommunen, er det UU i din anbringende kommune, der skal indstille dig til STU.

Du skal være i god tid

I UU København skal din UU-vejleder have mindst fem uger til arbejdet med din indstilling til STU.
Derfor er det vigtigt, at du overholder UU Københavns deadlines, hvis du ønsker at få behandlet din ansøgning om et STU-forløb til et bestemt optagelsestidspunkt.

Der er tre deadlines i skoleåret 2023-24:

 • 15. september 2023 kl. 12.00
 • 09. februar 2024 kl. 12.00
 • 15. marts 2024 kl. 12.00

Proces for visitation

Visitationsprocessen til STU består af to dele, og tager derfor god tid. 

Første del er selve STU-indstillingen, som UU København udarbejder i samarbejde med dig. STU-indstillingen skal dokumentere, at du tilhører målgruppen til STU, og det er visitationsudvalget i Københavns kommune, der træffer afgørelse om dette forhold.

Træffer visitationsudvalget en afgørelse om optag på STU, vil du modtage en skriftlig afgørelse herpå i din e-Boks. Gives der du et afslag, vil du ligeledes modtage en skriftlig begrundelse på dette i din e-Boks sammen med relevant klagevejledning.

Andel del er, at du sammen med UU-København skal udarbejde en udkast til forløbsplan. Dette udkast er formelt set også en indstilling, og vil også blive behandlet af Visitationsudvalget, der så træffer en afgørelse om, hvorvidt udkastet kan godkendes eller ej.

Udkastet kan blive afvist, hvis de opsatte mål ikke er fyldestgørende eller brede nok, eller hvis dit uddannelsesønske ligger udenfor København Kommunes tilbudsvifte. Du vil også modtage en skriftlig afgørelse på udkastet til din forløbsplan i din E-Boks efterfølgende. Læs evt. mere under fanen: Forløbsplan.

Godkendes dit udkast til forløbsplan, herunder dit ønske om uddannelsessted, vil du efterfølgende blive kontaktet af uddannelsesstedet, der vil indkalde dit til et besøg, hvor i sammen skal lægge en indslusningsplan for en god opstart på STU.

Visitationsudvalget

Det er ikke UU København, der afgør, om du kan starte på STU.
Det er visitationsudvalget i Københavns Kommune, der træffer afgørelse på baggrund af den indstilling, din UU-vejleder har lavet.

Visitationsudvalget kan beslutte, at de ikke kan behandle din indstilling, hvis du fx har et behandlingsbehov, der betyder, at du ikke kan møde op og deltage aktivt i STU-uddannelsen.
Det er vigtigt, at du først starter på STU, når du er klar til det, og kan få mest muligt ud af uddannelsen.

Visitationsudvalget består af repræsentanter fra både Beskæftigelsesforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)

Udvalgets faste 8 medlemmer er i 2024:

 • Frederikke Krogh Diepgen (BUF)
 • Søren Berg (BUF)
 • Stine Stampe Brøndbjerg (BUF)
 • Ulrikke von Tangen-Rothe (BUF-forperson for udvalget)
 • Anna Sørensen (SOF)
 • Gisla Diernisse (SOF)
 • Sabina Asci (BIF).

Forløbsplan

Hvis du bliver godkendt til STU, skal du sammen med din UU-vejleder udarbejde en forløbsplan. Det er meget vigtigt, at du selv fremfører dine ønsker til hvad du gerne vil have ud af dit STU-forløb.
Du vil her, sammen med din UU-vejleder, gennemgå de STU-tilbud, som Københavns Kommune har en kvalitetsaftale med, og måske vil du tage på besøg på nogle af skolerne. Det er altid godt givet ud, synes vi.

I forløbsplanen skal du endeligt oplyse, hvilket STU-tilbud fra Københavns Kommunes tilbudsvifte du gerne vil gå på.

Når planen er færdig, sender din UU-vejleder den videre til visitationsudvalget, som beslutter, om Forløbsplanens indhold kan godkendes endeligt

Du har ikke krav på at få opfyldt dit ønske, om at gå på en bestemt skole udenfor Københavns Kommunes fritvalgsordning.

STU-tilbuddene er udvalgt af Københavns Kommune, fordi de har en særlig høj faglig kvalitet, og skal leve op til en lang række faglige krav, som andre tilbud udenfor kommunen ikke leverer.

Københavns Kommune fører tilsyn med skolerne og kvaliteten af deres arbejde. Du kan læse mere om kommunens krav til STU-tilbuddenes kvalitetsaftale længere ned på siden under ”dokumenter”.

Hvis du er på pause fra din STU og ønsker at genstarte denne, skal din henvendelse være modtaget af din vejleder i UU København senest 8 uger før evt. genopstart henholdsvis 1. januar og 1.august. 

Skolevalg på STU i Københavns Kommune

Kommunalbestyrelsen skal give dig mulighed for at vælge mellem mindst to forskellige uddannelsessteder STU, men i Københavns Kommune giver vi dig hele 9 forskellige tilbud at vælge imellem i målgruppe 1 og 2 tilbud i målgruppe 2 (læs mere under punktet STU-uddannelsessteder længere nede). 

Det betyder i praksis, at du helt frit kan vælge mellem alle de 9 tilbud i målgruppe 1, som du kan læse mere om under punktet STU Uddannelsessteder. 

Har du vidtgående fysiske eller mentale udfordringer, der kræver en højt specialiseret pleje, har kommunen to tilbud at vælge imellem, nemlig Uddannelsescenter UiU og Lavuk STU (hvis du i forvejen er visiteret til et klubtilbud på Lavuks fritidsklub).

Der er dog ikke helt frit skolevalg på STU i Københavns Kommune, idet det kun er de nævnte tilbud på tilbudsviften, der kan vælges imellem, og ikke alle STU-tilbud rundt i landet.

Grunden til dette er, at Københavns Kommune er nødt til at sikre, at STU-leverandørerne i København  både er økonomisk driftssikre og organisationsmæssigt i stand til at opfylde Københavns Kommunes ressourcekrævende faglige krav.

Københavns Kommune vil ligeledes sikre, at STU-tilbuddene har mulighed for at facilitere adgangen til et ungdomsmiljø for netop dig, så du kan gøre dig de bedste erfaringer med at træne dine personlige - og sociale kompetencer. Københavns Kommunes konkrete erfaringer og tilsynsbesøg på STU-området gennem mange år viser, at et ungdomsmiljø på mindst 20 unge er nødvendigt for, at alle unge kan finde venskaber og interessefællesskaber på STU-tilbuddet. De fleste tilbud på fritvalgsordningen i Københavns Kommune har dog et ungdomsmiljø på mellem 30-60 unge.

Københavns Kommune lægger herudover massiv vægt på nærhedsprincippet, da unge på STU er særligt udsat for ensomhed, skolefravær og social mistrivsel. For at kunne understøtte dine fremmødemuligheder på STU gennem overskuelige transportveje, en overkommelig rejsetid til STU samt dit STU-tilbuds mulighed for at understøtte din sociale trivsel i fritiden, stiller Københavns Kommune derfor krav om, at STU-tilbuddet skal have sit tilbud så fysisk tæt på de dig som muligt. Kommunen har en solid og årelang erfaring med, at en længere transporttid giver både øget fravær og risiko for frafald på STU-uddannelsen.

Alle STU-tilbud, der lever op til kommunens krav om størrelse og beliggenhed, har fået muligheden for at indgå i fritvalgsordningen, og Københavns Kommune fører tilsyn med alle tilbud på denne, så det sikres, at STU-tilbuddene i København altid er landets førende på området.

Transport på STU

Modtager du uddannelseshjælp under din STU-uddannelse, vil du i tilgift til denne modtage et transporttillæg på cirka 500 kroner om måneden til dækning af dine transportudgifter op til 11 kilometer hver vej mellem dit hjem og dit STU-tilbud. Har du længere afstand end dette, dækker kommunen dine transportudgifter.

Alle STU-tilbud skal i en opstartssperiode tilbyde dig en henteordning, hvis du har behov for dette, samt tilbyde dig transporttræning, så du kan blive selvtransporterende.

Unge, der er visiteret til målgruppe 2, vil blive hentet og bragt med Vikingbus, hvis de har behov for dette.

Hvis du vil klage

Du kan klage til klagenævnet direkte, når Københavns Kommune har truffet afgørelse om:

 • Tilbud eller afslag på STU-uddannelsen.
 • Indholdet af STU.
 • Afslag på anmodning om at holde pause på STU.
 • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af STU-uddannelsen.
 • Afbrydelse af STU-uddannelsen.
 • Der er ingen klagefrist på STU-området.

Du kan læse mere på Klagenævnets hjemmeside.

STU-uddannelsessteder

Målgruppe 1

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med psykiske vanskeligheder (herunder skizofreni) og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (herunder unge med ADHD og autisme).

 

Målgruppe 2

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder (unge med udviklingshæmning).